HYUNDAI-Kabine

Fabrikat Typ / Tragkraft
HYUNDAI H 15L / 18L / 20LA-7
HYUNDAI H 20-30L-7
HYUNDAI H 20-33D-7
HYUNDAI H 35 / 40 / 45 / 50 DS-7E
HYUNDAI HDF 50 / 70-7